KOMUNIKAT

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o naborze wniosków
o przyznanie pomocy  na operację typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020 w terminie
od dnia 4 września 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli
m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej
1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy wystąpiły szkody, spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych i szkody te oszacowane przez komisję
w danym roku kalendarzowym:

a) wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub rybach oraz

b) dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca:

a) do wysokości wartości szkód w składnikach gospodarstwa oszacowanych przez ww. komisję, których odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tych składników gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych, od ryzyka wystąpienia takich zdarzeń oraz

b) do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody
w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów dotyczących odtwarzania plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%.Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:

1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych przy czym nie może być kosztem kwalifikowalnym koszt odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

2) zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz,  urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

3) odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,

4) zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji służących wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;

6) zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio
na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

Maksymalny poziom pomocy wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz
z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu
na miejsce realizacji operacji.

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020 zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84
oraz na Facebooku.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij