INFORMACJE ZUS

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Coraz chętniej emeryci i renciści sięgają po mLegitymację


Już ponad 413,5 tys.  emerytów i rencistów pobrało mLegitymację ZUS w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki elektronicznej legitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg seniorom, np. ze zniżek na bilety.


Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej. Wystarczy, na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i pobrać dokument „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Z tej możliwości korzysta już ponad 413,5 tys. świadczeniobiorców ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


MLegitymacja w telefonie to duże ułatwienie, senior nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta-rencisty. Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg, np. dodatkowych rabatów
i ulg na leki dla seniorów.


Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie
(na formularzu o symbolu ERL). Z obu dostępnych legitymacji seniorzy mogą korzystać według własnych preferencji lub potrzeb.
.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


To ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej


1 czerwca mija termin na przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok.
Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym terminie, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r.


W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musiała złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeśli z rocznego rozliczenia wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został udostępniony wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 1 czerwca. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.


Do tej pory blisko 659 tys. przedsiębiorców przekazało już zweryfikowane wnioski o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. 625,2 tys. płatników wykazało dopłatę składek,
1,4 mln płatników wykazało nadpłatę składek, a 273,1 tys. płatników wykazało 0, czyli roczna kwota składek jest zgodna z wykazaną miesięczną kwotą składek – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


W województwie kujawsko-pomorskim ponad 36 tys. przedsiębiorców przekazało zweryfikowany  wniosek przez PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas tylko do 1 czerwca – dodaje rzeczniczka.


Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach
w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania
i wysokości przychodów lub dochodów.


Jeśli płatnik z różnych przyczyn nie przekazał rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, mimo że
22 maja minął już termin,  może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br.
Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, to może o nią wystąpić tylko do
1 czerwca br.


Wniosek o zwrot nadpłaty nie generuje się natychmiast po złożeniu rocznego rozliczenia.  Zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji rocznego rozliczenia z kontem płatnika/ubezpieczonego. Jeżeli na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot nadpłaty, od dziś (30 maja) przedsiębiorca może sporządzić taki wniosek samodzielnie. Wystarczy, że wybierze wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji „Dokumenty robocze”,
a następnie uzupełni go, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota
z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA. Przedsiębiorca powinien również zweryfikować czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy lub wprowadzić go ręcznie.


Natomiast w sytuacji, gdy rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS)
w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


500 plus dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

 

Co jakiś czas do seniorów docierają informacje dotyczące dodatku 500 plus przysługującego dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Świadczenie to nie jest dedykowane określonej grupie wiekowej. Aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków.

 

Nie tylko emeryci czy renciści mogą ubiegać się o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale również młodsze osoby. Minimalny wiek uprawniający do świadczenia to 18 lat.
Aby otrzymać dodatek, należy jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być niezdolnym do samodzielnej egzystencji i mieszkać w Polsce. Orzeczenie, które potwierdzi taką niezdolność, musi być wydane przez lekarza orzecznika ZUS bądź komisję lekarską – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.   Zaliczamy do nich m.in. rentę, emeryturę, czy dodatek mieszkaniowy. Nie uwzględnia się natomiast m.in. dodatku
i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Próg uprawniający do świadczenia wynosi aktualnie 2157,80 zł brutto.


Jeśli osoba pobierająca emeryturę, rentę lub inne wsparcie finansowane ze środków publicznych otrzymuje łączną kwotę świadczenia przekraczającą 2157,80 zł brutto, to mimo że posiada orzeczenie
o niezdolności do samodzielnej egzystencji 500 plus dla niesamodzielnych, nie otrzyma.


Nie zawsze będzie to 500 zł

Maksymalna kwota świadczenia to 500 zł miesięcznie. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie przekracza miesięcznie kwoty 1657,80 zł brutto. Jeśli wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł brutto, to przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeżeli suma pobieranych dotychczas świadczeń wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 357,80 zł brutto.


Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.
Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono
w aktach ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia, do wniosku będą musiały dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (druk OL-9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu
o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli
75. rok życia i z racji wieku, ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny do pobieranego świadczenia.


Warto przypomnieć, że osoba niesamodzielna to taka, u której z powodu upośledzenia funkcji organizmu na skutek choroby, urazu lub wieku zostały stwierdzone ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.


Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Dodatek dla sieroty zupełnej nie dla wdowy z rentą rodzinną po mężu


Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.


Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej żadnym innym świadczeniu. Nie stanowi przeszkody
w przyznaniu dodatku fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej.


Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem
16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.


Dodatek sierocy tylko na wniosek

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD)
i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.


Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Dyżury telefoniczne dla mieszkańców Kujaw i Pomorza

Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z eksperckich dyżurów telefonicznych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 2 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 będzie można uzyskać informacje na temat przeliczania emerytur i rent, a 5 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel.
52 303 06 25 na temat świadczenia rehabilitacyjnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


6 czerwca zaplanowano trzy dyżury telefoniczne. W godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 68 55 eksperci udzielać będą informacji na temat świadczeń dla rodzin (500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe), w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04 w zakresie zmian w zasiłkach macierzyńskich, 
a w godz. 10-12.00 pod nr tel. 502 008 688 będzie można zapytać o Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


7 czerwca w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 498 35 81 będzie można dowiedzieć się na temat e-wizyty oraz rezerwacji wizyty w placówce ZUS przez PUE i telefon. 7 czerwca eksperci będą również, udzielać porad dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Dzwonić można w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.


Dyżur telefoniczny dla nauczycieli odbędzie się 7 czerwca w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 450 67 58.

Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę nauczycielską czy świadczenie kompensacyjne, a także jak jest ustalana wysokość tych świadczeń. Ekspert wyjaśni również, czy można pracować, pobierając nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także, kto może ubiegać się o emeryturę z rekompensatą.


Z kolei 9 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 będzie można zapytać o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a pod nr tel. 54 230 73 72 o zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA.
.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Pierwsze wypłaty 500 plus na nowy okres już na kontach rodziców

 

W czwartek, 1 czerwca rodzice otrzymali z ZUS-u ponad 600 mln zł w ramach nowego okresu świadczeniowego 500 plus. Kolejne 300 mln zł Zakład wypłaci we wtorek, 6 czerwca.


Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny okres wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus, który potrwa do końca maja 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już pierwsze przelewy. 
W czwartek, 1 czerwca na konta rodziców trafiło 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. dzień miesiąca. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów, która złożyła wniosek
o 500 plus przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego zachowała dotychczasowy termin wypłat.


Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2023/2024 trwa już od 1 lutego. Jeśli rodzic chce mieć wypłacone świadczenie 500 plus za czerwiec, to najpóźniej do końca miesiąca musi elektronicznie złożyć wniosek. Może to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony
i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia, albo w bankowości elektronicznej.


Natomiast, jeśli rodzic zapomni wysłać wniosek o 500 plus w czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu, to za czerwiec nie będzie miał przyznanego świadczenia. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Inaczej jest, gdy wniosek jest składany na nowo narodzone dziecko. Rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia jego urodzenia, aby dostać 500 plus z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub
w pieczy zastępczej –dodaje rzeczniczka.


ZUS zachęca do składania wniosków przez aplikacje mZUS, która  zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe, czy świadczenie Dobry Start 300+. Nabór wniosków o wyprawkę szkolną
w tym roku rusza już za miesiąc.


Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Do tej pory ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Do 5 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

 

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Jest więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Termin został wydłużony do 5 czerwca.

 

W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia
o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
Dzięki temu prowadzący działalność mają jeszcze kilka dni- do 5 czerwca na złożenie wniosku.

 

Zgodnie z przepisami, jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, przedsiębiorcy przysługuje jej zwrot.


Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji rozliczenia rocznego z kontem płatnika. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie do 5 czerwca odesłać do ZUS-u przez Platformę Usług Elektronicznych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.


Jeżeli na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot, a z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, osoba prowadząca działalność może sporządzić taki wniosek samodzielnie.
Wystarczy wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze, wypełnić go, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia (kwota z pozycji 27
w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA) i odesłać – dodaje rzeczniczka.


Ważne, aby przedsiębiorcy zweryfikowali, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny lub wprowadzić go ręcznie.


Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.


Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij